Politica de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal clienți ETA2U

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental ETA2U, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

1. Operatorul de date

ETA2U SRL, cu sediul social în Timisoara, str.Gheorghe Dima nr.1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J35/703/1992, cod unic de înregistrare fiscală RO1801821 (în continuare “ETA2U” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal ale clienților care ne-au contactat prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul www.eta2u.ro cat si din cadrul campaniilor de promovare / banner-e desfasurate prin diverse canale, inclusiv paginile Social Media:

 • Nume și prenume
 • Email
 • Companie
 • Funcția
 • Număr de telefon

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră:

 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre și la conținutul site-ului;
 • pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră.
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.
 • furnizarea de informatii cu privire la ofertele comerciale promovate prin bannere

3.1. Metoda de prelucrare și durata de păstrare a datele cu caracter personal

ETA2U va procesa datele cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității, corectitudinii și transparenței. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate prin intermediul următoarelor operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, recuperare, aliniere sau combinare, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse atât procesării tipărite, cât și procesării electronice.

ETA2U va procesa datele cu caracter personal pe perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopurile indicate mai sus. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

3.2. Transmiterea datelor

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

3.3. Transferul extern a datelor cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

4. Securitatea datelor cu caracter personal

ETA2U S.R.L. aplică în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, și există riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. În acest context nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

5. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces la datele prelucrate – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – în unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

 • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică ETA2U) să verifice corectitudinea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul (ETA2U) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz ETA2U), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ETA2U) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ETA2U.

Contact:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: gdpr@eta2u.ro, sau la adresa poștală: Timișoara, str.Gheorghe Dima nr.1, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Timp de răspuns la cererea dumneavoastră: În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Nota: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.