Obiectivul Programului 

Programul naţional multianual pe perioada de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, denumit în continuare Program, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri în proximitatea unei intreprinderi mari, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Liniile directoare de dezvoltare a prezentului Program sunt trasate şi dezvoltate de  Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, denumit în continuare Departament prin Direcţia Implementare Programe pentru IMM. Implementarea Programului, este efectuată de Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC şi administratorii de incubator, care au rolul de agenţii de implementare, conform atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin prezenta procedură. Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite în principal: 

a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor; 
b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale; 
c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale; 
d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional,  precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă;
e) dezvoltarea  şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în  zonele din mediu rural  prin înfiinţarea de noi incubatoare;
f) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă; 
g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar; 
h) crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintă; 
i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale; 
j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice; 
k) creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a regiunilor-ţintă; 
l) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute; 
m) corelarea activităţilor Incubatoarelor de Afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonă; 
n) crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare de afaceri.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Beneficiari eligibili:

1. Autoritatea Publică Locală sau autoritatea privată relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului va solicita Direcţiei Implemementare Programe pentru IMM, admiterea în Program pentru infiintarea unui incubator nou in proximitatea unei intreprinderi mari. Autoritatea privată relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului poate solicita admiterea în program numai pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative.

2. Solicitarea Autorităţii Publice Locale/autorităţii private relevante la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente:

a) menţiunea dacă există deja spaţii/locaţii care ar putea avea destinaţia de Incubator de Afaceri (spaţii pentru birouri, sală de conferinţe, de instruire, de producţie);
b) menţiunea dacă există posibilitatea construirii unui Incubator de Afaceri;
c) bugetul disponibil din partea Autorităţii Publice Locale/autorităţii private relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului pentru realizarea Incubatorului;
d) obligatia autorităţii private relevante la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului că va înfinţa/dezvolta un incubator pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative.

3. În urma solicitării Autorităţii Publice Locale/autorităţii private relevante la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului, Direcţia Implementare Programe pentru IMM va solicita de la OTIMMC din raza căruia există solicitarea de deschidere a unui incubator, o analiză socio-economică privind oportunitatea înfiinţării unui Incubator de Afaceri.

4. În cazul în care, din analiza socio-economică reiese că este oportună înfiinţarea unui Incubator de Afaceri, se înaintează propunerea către Direcţia Implementare Programe pentru IMM pentru a primi acordul pentru noua investiţie. Ulterior, se încheie un Acord de Finanţare între OTIMMC şi Autoritatea Publică Locală /autoritatea privată relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului (Anexa nr. 1).

5. Autoritatea Publică Locală/autoritatea privată relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului va pune la dispoziţia Administratorului de Incubator, selectat de către OTIMMC, în conformitate cu prevederile de la pct. 4.1, din prezenta procedură, spaţiul Incubatorului. Administratorul de Incubator va dota şi utila acest spaţiu cu mobilier şi echipamente IT&C in conformitate cu prevederile pct. 2.5 din prezenta procedură.

6. În cazul în care Autoritatea Publică Locală/autoritatea privată relevantă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul antreprenoriatului nu dispune de o clădire corespunzătoare pentru a fi utilizată ca Incubator de Afaceri, OTIMMC poate aproba folosirea unei clădiri care nu aparţine Autorităţilor Publice Locale/autoritatii private relevante la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului, în baza unui contract de comodat cu titlu gratuit, pe cel putin 9 ani sau construirea unei clădiri noi, cu respectarea alocării financiare prevazute la pct. 2.4.  

7. O etapă cheie în înfiinţarea Incubatorului o reprezintă selectarea Administratorului Incubatorului, care se efectuează  conform pct. 4.1. 

8. După selecţia sa, Administratorul de Incubator va începe activităţile de promovare şi atragere a potenţialilor beneficiari ai Programului. 

9. Selectarea Administratorului Incubatorului cu rolul de agenţie de implementare. 

Criterii de selecţie şi procedura de selectare. 

- Administrator al Incubatorului cu rolul de agenţie de implementare, va putea fi desemnat un operator economic juridic, o organizaţie nonprofit, constituită în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau o autoritate privată relevantă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului. Administratorul selectat va avea rolul de agenţie de implementare, conform prevederilor art. 26^2 alin 4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare.
Administratorii de incubatoare selectaţi până la data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, vor avea rolul de agenţie de implementare, conform prevederilor art. 26^2 alin 4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare, pentru incubatorul de afaceri pe care îl administrează şi vor semna act adiţional la contractul de administrare.
În conformitate cu prevederile  OUG 34/2006, ofertele solicitanţilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar de către o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai  OTIMMC şi ai Autorităţilor Publice Locale. Comisia va selecta o persoană juridică, care va deveni parte asociată la Contractul de Administrare, denumită în continuare Administratorul Incubatorului. 
În procesul de selectare se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii: 

a) după caz, prezentarea de proiecte de consultanţă derulate în ultima perioadă şi rezultatele acestora; 
b) nu se află în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un Administrator judiciar şi nu au activitatea comercială suspendată;  
c) implicarea în gestionarea acestui proiect a personalului şi a colaboratorilor calificati, cu experienţă în managementul afacerilor, capabili să ofere beneficiarilor Programului consultanţă şi alte servicii de dezvoltare a afacerilor; 
d) deţinerea de cunoştinţe şi informaţii solide privind mediul de afaceri din aria geografică de amplasare a Incubatorului de Afaceri; 
e) capacitatea de a favoriza şi dezvolta o  bună relaţionare a Incubatorului de Afaceri cu Autorităţile Publice Locale, unităţile bancare, institutele de cercetare, institutele de învăţământ superior şi unităţile economice din aria geografică de amplasare a acestuia; 
f) prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de pre-incubare, a unui plan de afaceri şi a unui plan de marketing pe durata Contractului de Administrare; 
g) prezentarea unei strategii de monitorizare a beneficiarilor Programului pe parcursul a doi ani post-incubare;
h) strategia pentru înfiinţarea/dezvoltarea unui incubator pentru IMM inovative in cazul unei autorităţi private relevante la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Sectoare de activitate eligibile:

Nu se aplică

Cheltuieli eligibile:

Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei  noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de  incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou ciclu de incubare. Achiziţionarea serviciilor se va face de către Autoritatea locala/Administratorul de Incubator, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

Prin Program sunt alocate fonduri pentru achiziţionarea de echipament IT&C şi mobilier pentru utilarea fiecărui nou incubator, în limita maximă de 150.000 lei. La sfârşitul fiecărui ciclu de incubare, dacă uzura morală şi fizică a echipamentelor IT le face inutilizabile, la solicitarea Administratorului de Incubator cu aprobarea OTIMMC, în limita fondurilor disponibile, se pot înlocui respectivele echipamente. Achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a mobilierului se va face de către Administratorul de Incubator, conform prevederilor de la pct. 2.7.1. din prezenta procedură.

Prin Program se pot aloca  fonduri  în valoare de maxim 6.000 lei/ciclu 1 de incubare pentru  proiectarea şi găzduirea unui site web propriu al Incubatorului în care să se prezinte activitatea acestuia, firmele incubate şi activitatea lor si în limita fondurilor disponibile, 2.000 lei pentru următoarele cicluri de incubare pentru îmbunătățirea/dezvoltarea/mentenanța site-ului existent. Alocarea acestor fonduri se va face la cererea Administratorului de Incubator, cu aprobarea OTIMMC. Achiziţionarea serviciilor se va face de către Administratorul de Incubator, conform prevederilor de la pct. 2.7.1. din prezenta procedură.

Fondurile destinate Programului distribuite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile sunt:

a) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri,  pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze în valoare de maxim 20.000 lei, echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare,  cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de interprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare, sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii;

b) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, în valoare de maxim 5.000 lei, pe parcursul perioadei de incubare, pentru servicii de consultanţă specializată, la cererea firmei, înaintată de către Adminstrator către OTIMMC; sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii. În termen de 5 zile de la efectuarea cheltuielilor,  firmele incubate vor prezenta documente justificative care să ateste desfășurarea consultanței: Contracte de servicii (în contract se vor preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate; toate documentele se vor depune în copie, cu menţiunea “conform cu originalul”,  ştampila şi semnătura reprezentantului legal al firmei sau persoanei împuternicite.), Factură fiscală/chitanţă, Ordine de plată, Copie după extrasul de cont, Copie după materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultanţă; 

c) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 3.000 lei/an/IMM, a costurilor cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, curăţenie, deratizare-dezinsecţie);

d) la cererea Administratorilor de Incubatoare, în baza solicitărilor firmelor incubate, prin Program se pot aloca cu  aprobarea OTIMMC, în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor Programului, pentru cofinanţarea unor activităţi precum: participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare,  dar nu mai mult de 70% din costul produsului/serviciului achiziţionat şi nu mai mult de 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare. Firmele incubate vor dovedi printr-un memoriu justificativ necesitatea fondurilor suplimentare, precum şi relevanţa activităţilor şi a achiziţiilor respective pentru dezvoltarea afacerilor lor, sumele vor fi alocate numai  după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii. Firmele incubate vor prezenta documente justificative care să ateste participarea: liste participanti, Contractul cu organizatorul târgului/expoziţiei, Ordin de deplasare cu ștampila organizatorului, Factură fiscală, Documente plată - bilete pentru mijloacele de transport(daca este cazul), Ordine de plată/chitanţă, Dispoziţii de plată valutară externă (dacă este cazul), Asigurare auto şi carte verde (dacă este cazul), Foaie de parcurs (dacă este cazul), Declaraţie de export temporar (pentru mostre), Copie după extrasul de cont, Mostre pentru materialele de promovare realizate (logo, pliante, broșuri, link web), etc.

Prin Program sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri în valoare de maxim 190.000 lei /ciclu de incubare, şi în plus, 9.000 lei/an, pentru organizarea de evenimente.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/