Obiectivul Programului 

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva),  fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. 

România este prima ţară din Europa în care se implementează acest program. DIMMMAT  s-a implicat în acest program în calitate de partener al UNCTAD şi finanţator al programului, conform documentului de proiect nr. 641/21.12.2001. Derularea programului în anul 2015 se efectuează în conformitate cu INTEROFFICE MEMORANDUM/2014, transmis de UNCTAD – Geneva. 

Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială. 

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune: 

a) identificarea întreprinzătorilor de succes; 
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; 
c) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri; 
d) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România; 
e) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;
f) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive; 
g) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor; 
h) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 5 centre EMPRETEC (un centru naţional - EMPRETEC România şi 4 centre regionale - EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 8 locaţii (arondate celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara). Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locatiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

Bugetul programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în program prevăzut în anexa nr.1, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie cetăţeni români;
b) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
c) să se înscrie la activităţile prevăzute în Program, prin completarea formularului de înscriere.

Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program, după cum urmează :

Etapa I,  verificarea condiţiilor de eligibilitate conform art. 4., de către OTIMMC.

Etapa II,  interviu organizat de către traineri certificaţi UNCTAD.

În cazul respingerii în urma interviului organizat de către traineri certificaţi UNCTAD, aplicanţii vor fi informaţi asupra motivelor de respingere de către trainerii certificaţi UNCTAD. Lista solicitanţilor admişi şi a celor respinşi însoţită de motivele de respingere vor fi transmise către OTIMMC organizator de către trainerii certificaţi UNCTAD cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea workshop-ului, în vederea publicării pe site-ul www.aippimm.ro.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansarii programului de finanțare

Sectoare de activitate eligibile:

Nu este cazul

Cheltuieli eligibile:

OTIMMC  vor asigura organizarea şi desfăşurarea workshop-urilor astfel:

• propun locaţiile de desfăşurare a workshop-urilor astfel încât acestea să respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;
• pregătesc şi organizează împreună cu trainerii interviurile participanţilor;
• menţin legătura şi comunică cu trainerii şi participanţii în vederea bunei organizări şi desfăşurări ale workshop-urilor.

OTIMMC organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea  workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecăruia din cele 8 OTIMMC (editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/ diseminare a workshop-urilor).  

Produsul de bază oferit participanţilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co  care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

În vederea implementării Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva. Serviciile de instruire vor fi contractate  de către OTIMMC, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiile publice.

OTIMMC responsabile de desfăşurarea celor 8 workshop-uri vor  comunica DIMMMAT locaţiile şi perioada de desfăşurare a acestora pentru a fi  publicate pe site-ul www.aippimm.ro.

Informatii detaliate despre programul de finantare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/