Obiectivul Programului: 

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri”, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinyătorilor debutanţi în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private. 

Programul urmăreşte: 

• dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;

• stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;

• facilitarea accesului întreprinzătorilor debutanţi în afaceri la sursele de  finanţare. 

Prezentul ghid instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite în continuare întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu;

b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;

e)  să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Sectoare de activitate eligibile:

Pentru încadrarea în Program, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările şi completările ulterioare, şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). 

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: 

•intermedieri financiare şi asigurări: 

- 641 - Intermediere monetară
642 - Activităţi ale holdingurilor
643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
651 - Activităţi de asigurări
652 - Activităţi de reasigurare
653 -Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii 
662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
663 – Activitati de administrare a fondurilor

•tranzacţii imobiliare:

- 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract                

• 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope: 

- 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
1200 - Fabricarea produselor din tutun
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei 
2051 - Fabricarea explozivilor 
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

- 031 - Pescuitul
032 - Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:

- 011 - Cultivarea plantelor nepermanente
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014 - Creşterea animalelor
015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2) 

- 051 - Extracţia cărbunelui superior
052 - Extracţia cărbunelui inferior
061 - Extracţia petrolului brut
062 - Extracţia gazelor naturale
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0892 –Extracţia turbei
091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
- 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost. 

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării la Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.  Prin derogare de la art. 36 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numele unei microîntreprinderi aparţinând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoţită de sintagma scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”

Cheltuieli eligibile:

a) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale.

Planul de afaceri mentional la punctul a trebuie să fie implementat pe teritoriul României şi să respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12. 2013.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a) Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri  închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive(diviziunea 93 );

b) Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea ;

c) Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare . Costurile de spaţiu  cuprind:  

Spaţiu de birouri
Spaţiu de producţie
Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
Spaţiu de depozitare 

d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; 

e) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;

f) Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.

Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, se va proceda la recuperarea AFN.

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei).

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE  referitoare la:

a) Costuri de înfiinţare a firmei: 

Autorizaţii 

b) Costuri curente: 

Materii prime, mărfuri 
Materiale consumabile, materiale auxiliare

c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)

d) Costuri de training şi formare personal;

e) Servicii externe: 

Contabilitate 
Consultanţă fiscală 
Consultanţă juridică 
Consultanţă în management 
Consultanţă IT 
Consultant PR
Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa. 

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

f) Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi

g) Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor

h) Costuri legate de procesul de vânzare

i) Costuri administrative

j) Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);

k) Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:

racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare; 
infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări; 
asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.

l) Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.

Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei. 

Activele achiziţionate trebuie să fie noi. 

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/