Obiectivul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Programul urmăreşte:

- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prezența procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor , potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);

c) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program;

d) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;

e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;

g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro în trei ani fiscali consecutivi la nivelul întreprinderii unice, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:

În cadrul programului nu se acordă AFN pentru:

• intermedieri financiare şi asigurări:

641 Intermediere monetară
642 Activităţi ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
651 Activităţi de asigurări
652 Activităţi de reasigurare
653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
663 Activitati de administrare a fondurilor

• tranzacţii imobiliare:

681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

• 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

110 Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
1200 Fabricarea produselor din tutun
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2051 Fabricarea explozivilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
031 Pescuitul
032 Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
011 Cultivarea plantelor nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
- 0
14 Creşterea animalelor
015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
i. 
când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
ii. 
când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
051 Extracţia cărbunelui superior
052 Extracţia cărbunelui inferior
061 Extracţia petrolului brut
062 Extracţia gazelor naturale
0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0892 Extracţia turbei
091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Cheltuieli eligibile:

Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

b) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

d) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

e) mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

f) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data vizitei de certificare a cheltuielilor, in limita a 10000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;

g) publicitatea on-line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;

h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa) . La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.

i) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);

j) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Informții detaliate despre programul de finanțare: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/