Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul urmăreşte:

  • întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă;
  • dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti şi se încadrează în categoria IMM, conform Legii 346/2004;

b) sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională);

c) au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare;

e) au capital social integral privat;

f) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

g) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);

h) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;

i) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

j) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;

k) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro în trei ani fiscali consecutivi la nivelul întreprinderii unice, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis .

l) au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

n) nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile ”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

o) nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziţii second hand, conflict de interese, etc.)

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:

Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:

Nu se acordă AFN în cadrul Programului pentru:

- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;

- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

- activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

- activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;

- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care activează în sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.

Cheltuieli eligibile:

1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 90% pentru microîntreprinderi , 80% pentru întreprinderi mici şi 70% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar. 2. (1) AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare);

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

m) publicitate on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic ;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

o) consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program;

p) participarea administratorului sau a persoanei care se ocupă cu activităţile de export ale IMM la cursuri de instruire internaţională în tehnici de export. Aprobarea cheltuielilor se va face numai daca în aplicaţia de înscriere a fost bifată opţiunea de participare la cursuri şi participantul a finalizat cel puţin 2 tematici de curs;

(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:

a) cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);

b) consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;

c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.

Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. o) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa. (3) Prin acest Program nu se finanţează activităţile de re-certificare a sistemelor de management; se finanţează numai extinderea certificării unui sistem de management la un sistem integrat.

Informații detaliate despre programul de finanțare: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/