PO DMI/AP Denumire Perioada estimata publicare
Ghidul Conditii Specifice spre consultare
Perioada estimata lansare
POSDRU 2007‐
2013
DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 16‐21 martie 2015 25‐31 martie 2015
DMI 1.5 Programe doctorale şi post‐doctorale în sprijinul cercetării 16‐21 martie 2015 25‐31 martie 2015
DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 25‐31 martie 2015 1‐6 aprilie 2015
DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior 25‐31 martie 2015 1‐6 aprilie 2015
POCU 2014‐
2020
AP 1 Initiativa locuri de munca pentru tineri" 15‐31 martie 2015 aprilie 2015
AP2 Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs 15‐31 martie 2015 Apr‐15
AP3 Locuri de munca pentru toti 1‐17 aprilie 2015 Apr‐15
AP4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei 1‐17 aprilie 2015 Apr‐15
AP6 Educatie si competente 1‐17 aprilie 2015 Apr‐15
POSCCE 2007‐
2013
DMI 2/ OP 4 Susţinerea implementării de solutii e‐sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo
unde este necesar
25 februarie ‐ 2 martie 2015 Friday, March 13, 2015
DMI 2/ OP 7 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice 10‐15 martie 2015 Friday, March 20, 2015
POC 2014‐2020 AP 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si
dezvoltarii afacerilor
   
  Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD in consultare publica martie ‐aprilie 2015
Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pt.
consolidarea capacității CD
Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
AP 2 Tehnologia informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă    
  2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere Mar‐15 Apr‐15
2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a
comerțului electronic
2.3.2 Asigurarea Securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.
2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐
educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură
Mar‐15 Apr‐15
  AP 1 Dezvoltarea reţelei TEN‐T pe teritoriul României    
POIM 2014‐
2020
  OS 1.1. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportul rutier pe reţeaua TEN‐T centrală 30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 1.2. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului feroviar pe reţeaua TEN‐T centrală 30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 1.3 Creşterea atractivității transportului naval prin dezvoltarea căilor navigabile și a
porturilor situate pe reţeaua TEN‐T centrală
30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a rețelei de metrou în București prin dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor aferente
30‐May‐15 30‐Jul‐15
AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient    
  OS 2.1. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua TEN‐T globală 30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 2.2. Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea zonelor cu o conectivitate redusă la
infrastructura rutieră a TEN‐T
30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 2.3 Creşterea mobilității regionale prin dezvoltarea sustenabilă a aeroporturilor 30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 2.4. Creşterea atractivităţii transportului intermodal pentru stimularea utilizării modurilor
de transport sustenabil
30‐Jul‐15 30‐Sep‐16
OS 2.5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi
reducerea impactului transporturilor asupra mediului
30‐Jul‐15 30‐Sep‐16
OS 2.6. Fluidizarea traficului la punctele de ieşire din ţară 30‐May‐15 30‐Jul‐15
OS 2.7. Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar prin măsuri de reformă şi
modernizare a reţelei şi serviciilor
30‐Jul‐15 30‐Sep‐16
AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor    
  OS 3.1. Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a deşeurilor prin asigurarea premiselor necesare la nivelul sistemelor de management integrat al deşeurilor de la nivel judeţean 15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
OS 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului
de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei
15‐Apr‐15 01‐Jun‐15
AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului
şi decontaminare a siturilor poluate istoric
   
  OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de
management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate
15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
OS 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin
dezvoltarea instrumentelor de monitorizare
15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
OS 4.3. Reducerea suprafeţelor poluate istoric 15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
  AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor    
  OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice 30‐Jun‐15 01‐Sep‐15
OS 5.2. Creşterea gradului de pregătire pentru intervenţiile la dezastre prin susţinerea
autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de criză
15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
AP 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu
emisii scăzute de carbon
   
  OS 6.1. Creşterea consumului de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate 15‐May‐15 15‐Jul‐15
OS 6.2. Creşterea eficienţei energetice prin monitorizare a consumului de energie la nivelul
consumatorilor industriali
15‐May‐15 15‐Jul‐15
OS 6.3. Creşterea eficienţei energetice prin implementarea sistemelor de măsurare
inteligentă la rețelele electrice de joasă tensiune
15‐May‐15 15‐Jul‐15
OS 6.4. Creşterea eficienţei energetice în industrie prin promovarea consumului de energie
produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă
15‐May‐15 15‐Jul‐15
AP 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele
selectate
   
  OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemelor centralizate de transport
şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate
15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
OS 7.2. Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemului centralizat de furnizare a
energiei termice în Municipiul Bucureşti
15‐Apr‐15 01‐Jul‐15
AP 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale    
  OS 8.1. Extinderea şi consolidarea rețelei electrice de transport pentru asigurarea stabilităţii
Sistemului Energetic Național
15‐May‐15 15‐Jul‐15
OS 8.2 Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale din
România în vederea eficientizării serviciilor furnizate
15‐May‐15 15‐Jul‐15