Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generala Programe Competitivitate, a lansat de curand, in consultare publica, in perioada 01-15 octombrie 2015 Ghidul Solicitantului aferent Axei 2 a Programului Operaţional Competitivitate.       

 Actiunile finantate sunt urmatoarele:

2.1.1 - Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet unde alocarea FEDR este de 100.000.000 euro,

2.2.2 – Sprijinirea utilizarii TIC pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic unde alocarea FEDR este de 4.000.000 euro,

2.3.1 – Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data unde alocarea FEDR este de 182.914.894 euro,

2.3.2 - Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor TIC si a retelelor informatice unde alocarea FEDR este de 30.000.000 euro,

2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura unde alocarea FEDR este de 165.000.000 euro.

 

Acţiunea

Prioritatea de investiţii

Principiile pentru selectarea acţiunilor

Acţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet

1. Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia digitală

Activităţi de extindere a infrastructurii TIC în zonele cu acoperire redusă, care permit viteze de peste 30 Mbps. Se va urmări cu precădere acoperirea zonelor unde reţelele de mare viteză au un grad de acoperire foarte redus.

Acţiune 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic

2. Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC

Activităţi de consolidare a încrederii consumatorului în comerţul electronic, în privinţa securităţii datelor personale şi a tranzacţiilor financiare.

Acţiune 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

3. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,.

Activităţi cu impact strategic national, care vizează un grup-ţintă cât mai numeros şi propun soluţii care sunt mai eficiente să fie aplicate la nivel sistemic, orizontal, la nivel naţional. Vor fi selectate cu precădere măsuri la nivel naţional care să aibă un impact cât mai mare asupra populaţiei, întreprinderilor, şi instituţiilor publice.

Acţiune 2.3.2 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice

Acţiune 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură

 

 Tipuri de proiecte finantate

 

Acţiunea 2.1.1 “Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet”:

Investiţiile publice în perioada 2014-2020 vor continua investiţiile publice din perioada 2007-2013 şi se vor realiza în conformitate cu Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN şi Strategia Naţională Agenda Digitală pentru România.

Se finanţează intervenţii în zonele albe NGN/NGA care să dezvolte aria de acoperire naţională a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul)., prin lansarea de noi scheme de ajutor de stat şi prin luarea de măsuri suplimentare pentru încurajarea investiţiilor private în infrastructura în bandă largă de mare viteză.

 

Acţiunea 2.2.2 “Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic”:

1. Dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de monitorizare a tranzacţiilor on line.

2. Acordarea de certificate de încredere magazinelor online, prin susţinerea organismelor de piaţă de certificare.

 

Acţiunea 2.3.1 “Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi 1întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data”:

E-guvernare se implementează conform obiectivelor Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP) şi în baza conceptului oferit de Agenda Digitală pentru România.

Implementarea principiilor e-guvernare 2.0 în România constă într-o abordare sistemică a serviciilor publice centrate pe evenimente de viaţă (EV) şi presupune instalarea platformei, publicarea de date din cadrul platformei, întreţinerea sistemului de operare, administrarea bazelor de date, asigurarea securităţii, realizarea unor copii de siguranţă externe şi primirea de feedback de la utilizatori şi implică servere (baza de date şi capacitate de back up), hardware la nivel central, software de bază cu licenţe, echipamente TIC la nivel central/local. Implementarea serviciilor e-guvernare de tip 2.0 presupune un cumul de intervenţii care includ interoperabilitate, Cloud Computing, Media Sociale, Open Data şi Big Data în cadrul unor proiecte strategice integrate.

Intervenţiile în cadrul POC vor viza întreg necesarul de infrastructură pentru crearea şi activarea de servicii e-guvernare la nivel IV de sofisticare (36 EV predefinite, grupate după logica acţiunii de dezvoltare/implementare potrivit responsabilităţilor administrative existente urmărind eficienţa operaţională).

Autorităţile publice care oferă/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viaţă, predefinite prin SNADR, vor acţiona în parteneriat pentru implementarea unor proiecte integrate definite în funcţie de logica responsabilităţilor administrative şi eficienţa operaţională.

Concret, se vor finanţa proiecte prin care se implementează servicii de tip Portal în administraţie pentru integrarea mai multor tipuri de servicii publice şi autorităţi publice responsabile într-un singur instrument (platformă şi interfaţă) structurat în jurul unor nevoi pre-stabilite ale cetăţenilor şi întreprinderilor. Proiectele de e-guvernare vor susţine interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administraţiei publice, utilizarea datelor organizaţionale încrucişate şi a resurselor existente.

 

Cloud computing guvernamental şi reţelele sociale în instituţiile publice

Proiectele ce se vor finanţa trebuie să vizeze crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri IT sigure şi scalabile de Cloud guvernamental, comună pentru toate organizaţiile din sectorul public. Infrastructura implică, în principal, servicii de curierat digital, platformele de colaborare virtuale, conexiuni şi baze de date, platforme de siguranţă (la nivelul centrelor de date), servere, imobilele destinate centrelor de date ale guvernului, soluţii de securizare, procese de back-up etc.

Vor fi consolidate şi infrastructurile centrelor de date din instituţiile publice pentru a putea fi integrate acestui proces de reorganizare a sistemului de stocare a informaţiilor la nivel guvernamental. Se va susţine şi dezvoltarea platformelor de interacţiune tip media sociale pentru mai buna relaţionare a instituţiilor publice cu cetăţenii şi firmele.

Concret, proiectele ce vor fi finanţate pentru implementarea Cloud guvernamental vor avea în vedere:

a)       crearea/dezvoltarea infrastructurii IT specifice Cloud-ului, comună tuturor organizaţiilor din sectorul public

b)      achiziţia/punerea în funcţiune a unor componente/servicii ce formează infrastructura centrală

c)       consolidare/crearea platformelor de socializare online şi a centrelor de date

d)      furnizarea resurselor tehnologice în mediu virtual instituţiilor care nu dispun de platforme hardware şi software (primăriile localităţilor mici)

e)       consolidarea/centralizarea informaţiilor/sistemelor/datelor din diverse centre de date

f)        migrarea datelor către/dinspre instituţiile centrale, pentru o structură uniformă de informaţii în centrele de date insuficient/parţial conectate

g)      dezvoltarea platformelor de socializare la nivel naţional

h)       realizarea portalului web unic cu acces la toate serviciile publice de pe site-urile instituţiilor publice

i)         implementarea opţiunii de feedback în timp real pe site-urile instituţiilor publice

 

Open data şi Big data

Prin proiectele finanţate se va avea în vedere realizarea la nivel naţional a unei infrastructuri/un sistem electronic de colectare/combinare/prelucrare a datelor relevante şi va fi asigurată infrastructura de prelucrare/analiză a datelor astfel colectate. Infrastructura actuală, care susţine date afişate public, trebuie să fie consolidată (datele mutate într-un portal găzduit de Cloud-ul guvernamental) fiind necesară o analiză a nevoilor de infrastructură specifică open/big data, care să se suprapună peste infrastructura Cloud-ului guvernamental dezvoltat (servere,  hardware, software, interfaţa cu utilizatorii, interfaţa cu administratorul, platforma de date, sisteme de operare etc).

Scopul utilizării Open data constă în asigurarea accesului liber la informaţii, oferind în acelaşi timp posibilitatea de prelucrare a datelor şi prezentarea de informaţii structurate, în vederea sprijinirii atât administraţiei, cât şi a societăţii civile în luarea deciziilor/formularea politicilor publice, contribuind la rezultatele implementării e-guvernare.

Beneficiile conceptului de Big data includ: reducerea redundanţei plăţilor în zona publică, prevenirea fraudei şi abuzurilor, creşterea eficienţei. Exemple de domenii în care proiectul Big Data este realizabil pot fi: sănătate (analiza statistică a cazurilor, telemedicină etc.), cultură, e-comerţ, securitate.

Concret, proiectele ce vor fi finanţate vor trebui să realizeze următoarele:

Pentru open data

a)       Concentrarea într-o singură platformă la nivel naţional a datelor deschise furnizate de instituţiile publice

b)      Dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem electronic şi/sau fizic - de colectare a datelor relevante

c)       Asigurarea securităţii serverelor şi asigurarea unui backup

Pentru Big Data

a)       Echipamentul hardware şi aplicaţiile software adecvate pentru comunicaţii (preluare/stocare/analiză avansată a informaţiilor/raportare si emitere alerte/avertizări)

b)      Securitatea la nivelul echipamentelor hardware şi software

 

Acţiunea 2.3.2 “Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice”:

Proiectele vor asigura dezvoltarea infrastructurii şi a capacităţii de gestionare a riscurilor în domeniul securităţii cibernetice şi de reacţie la incidente cibernetice prin:

a)       Constituirea şi operaţionalizarea sistemului de securitate cibernetică naţională

b)      Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente

c)       Dezvoltarea de aplicaţii destinate asigurării securităţii cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes national

d)      Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităţilor la nivel de software şi firmware

e)       Dezvoltarea entităţilor CERT în sectorul public şi privat

f)        Crearea cadrului necesar realizării de audituri de securitate

 

Acţiunea 2.3.3. “Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură”:

 

E-educaţie

Intervenţiile legate de TIC în educaţie vor viza activitatea curriculară din mediul preuniversitar.

Proiectele vor urmări asigurarea infrastructurii TIC în şcoli prin:

a)       Realizarea Platformei şcolare de e-learning/de învăţare, inclusiv a Bibliotecii şcolare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel naţional a catalogului electronic, precum și a altor programe naţionale (reţele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaţionale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare - învățare – evaluare, cât şi la nivel instituţional şi al leadership-ului)

b)      Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot

c)       Îmbunătăţirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate în şcolile gimnaziale

 

E-incluziune

Urmăreşte implementarea de Puncte de Acces Public la Internet (PAPI) în comunităţile dezavantajate, selectate după criterii care vor viza dezavantajul dat de aşezarea geografică, de condiţiile economice precare, de inexistenţa sau existenţa limitată a resurselor de comunicaţii şi acces la internet, precum de competenţa digitală a locuitorilor. Prin proiect PAPI trebuie să  devină centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, oferind o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie. Infrastructura necesară presupune inclusiv dotarea fizică cu servere, calculatoare, conectare la Internet, etc. Proiectele vor urmări alfabetizarea digitală în comunităţile vulnerabile şi dezvoltarea competenţelor digitale ca instrument de combatere a excluziunii.

E-sănătate

Proiectele vor viza asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic al sănătăţii şi telemedicinei, precum şi dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sănătate pentru dezvoltarea/consolidarea sistemelor informaţionale existente şi creşterea gradului de interoperabilitate a acestora. Principalele componente ale sistemului informatic al sănătăţii ca suport pentru procesul de luare a deciziilor va include: depozitul de date, instrumente analitice şi de raportare, sistem de prezentare, sistem administrativ de suport operare.

Telemedicina asigură transferul electronic al datelor medicale prin sisteme de telecomunicaţii asigurându-se:

a)       Furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare pacienţilor externaţi din spitale

b)      Facilitarea accesului populaţiei din zona rurală la servicii ambulatorii de specialitate

 

E-cultură

Acţiunile vor urmări asigurarea infrastructurii necesare pentru:

a)       implementarea de instrumente de digitizare avansate şi uşor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicaţii specifice de expunere pe dispozitive mobile)

b)      digitizarea şi expunerea on-line de produse culturale analogice

c)       maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuţia la Europeana

 

Sursa: www.fonduri-ue.ro