Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din toate sectoarele economice prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din toate sectoarele economice, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, formare profesionala în meserii specifice tuturor sectoarelor economice.

Programul se va desfășura în 3 etape:

  • etapa 1: organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire generale și de specialitate în domeniul drepturilor de proprietate
  • etapa 2: consultanță pentru prediagnoza în firmă și cercetare/ documentare asupra soluțiilor brevetabile;
  • etapa 3: finanțarea costurilor aferente taxelor de înregistrare la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuală.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) care:
- au cel puţin 2 ani calendaristic de la înfiinţare la data înscrierii în program şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei înscrierii în program și nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
- au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:
Nu se acordă AFN (ajutor financiar nerambursabil) în cadrul Programului pentru:
- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
- activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
- activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care activează în sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat ca întreprindere unică, pe parcursul ultimilor  3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de  minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei (conform Declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Secţiunea A la prezenta procedură).
Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.
Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism/OTIMMC implicat în implementarea Programului, rudele acestora şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism /OTIMMC implicat în implementarea Programului şi rudele acestora. Aplicantul va depune la decont o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese:
      - Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de corupţie;
      - Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice;
      - Codul Penal al României.

Cheltuieli eligibile:
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc:
a) AFN (ajutor financiar nerambursabil) în valoare de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 25.000 lei pentru fiecare beneficiar pentru participare cursurilor de instruire generale și de specialitate în domeniul drepturilor de proprietate/ maxim 5 persoane instruite/ IMM.
b) sprijin financiar pentru consultanță pentru prediagnoza în firmă și cercetare/ documentare asupra soluțiilor brevetabile în valoare de maxim 5.000 lei (exclusiv TVA)/IMM.
c) sprijin financiar pentru taxelor de înregistrare la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuala în valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv TVA)/IMM. 

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
a) taxă de participare la cursuri de instruire generale și de specialitate în domeniul drepturilor de   proprietate, cheltuieli de transport și cazare pentru participarea  la cursuri pentru maxim 5 persoane/ IMM
b) consultanță pentru prediagnoza în firmă și cercetare/ documentare asupra soluțiilor brevetabile;
c) costuri aferente taxelor de înregistrare la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuală.
 

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/