Obiectivul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale denumit în continuare „Program”, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către persoanele defavorizate prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului persoanelor defavorizate la sursele de finanţare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

 

Programul urmăreşte:

  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale persoanelor defavorizate în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existenmte la nivel local;
  • sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor înfiinţate de persoane defavorizate;
  • reducerea discrepanţelor economice în rândul persoanelor defavorizate;
  • îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor înfiinţate de persoanele defavorizate, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;
  • creşterea şanselor persoanelor defavorizate în vederea integrării pe piaţa muncii, în societate şi în vedera dezvoltării unei societăţi inclusive şi participative;
  • îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate şi totodată creşterea productivităţii şi competitivităţii întreprinderilor conduse de persoanele defavorizate;
  • dezvoltarea  spiritului antreprenorial în rândul persoanelor defavorizate;
  • creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de persoanele defavorizate şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis și se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lănsării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de AFN (ajutor financiar nerambursabil) în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA), care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, înfiinţate de persoane defavorizate, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor[1], potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);
c)  au cel  mult 2 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program;
d) cel puţin unul dintre asociaţi să facă parte din categoria persoanelor defavorizate la data înregistrării societăţii la Registrul Comerţului respectiv: tineri care nu au împlinit vârsta de 25 ani sau care au terminat studiile de maximum 2 ani şi nu au fost încă angajaţi într-o activitate renumerată regulat, femei, şomeri, persoane care au cel puţin 45 ani la data înregistrării la Registrul Comerţului şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să facă parte din categoria persoanelor defavorizate evidenţiate mai sus;
e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
h)  au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3  la prezenta procedură;

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lănsării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:
În cadrul  programului  NU  se  acordă  AFN pentru:  
- intermedieri financiare şi asigurări:
641    Intermediere monetară
642    Activităţi ale holdingurilor
643    Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
649    Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
651    Activităţi de asigurări
652    Activităţi de reasigurare
653    Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
661    Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
662    Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
663    Activitati de administrare a fondurilor
- tranzacţii imobiliare:
681    Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
682    Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
683    Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract                
920     Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
- producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
110    Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
1200    Fabricarea produselor din tutun
2540    Fabricarea armamentului şi muniţiei
2051    Fabricarea explozivilor
4635    Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4725    Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726    Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
031       Pescuitul
032       Acvacultura
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
011       Cultivarea plantelor nepermanente
012       Cultivarea plantelor din culturi permanente
013       Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014       Creşterea animalelor
015       Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016       Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017       Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
 - activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
-    când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
-    când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
-    activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
-    ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
-    ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)
051    Extracţia cărbunelui superior
052    Extracţia cărbunelui inferior
061    Extracţia petrolului brut
062    Extracţia gazelor naturale
0721  Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0892  Extracţia turbei
091    Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
099    Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
-    ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Cheltuieli eligibile:
1. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de aplicanţi. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 50000 lei/beneficiar.
2. Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.
3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
b) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
c) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
d) achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,  sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
e) mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
f) realizarea unui site  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10.000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;
g) promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;
h) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa) . La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată  a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.
i) cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
j) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

Informatii detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/