Obiectivul general al Programului îl constituie crearea, dezvoltarea şi promovarea brandurilor sectoriale, sub-sectoriale şi de produs prin valorificarea produselor româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Programul urmăreşte, prin organizarea a două târguri naţionale de primăvară-vară şi toamnă-iarnă susţinerea şi promovarea produselor proprii astfel:
a) promovarea produselor româneşti şi a producătorilor români prin creşterea vizibilităţii pe piaţă;
b) câştigarea unor noi  pieţe interne şi externe pentru acest tip de produse;
c) îmbunătăţirea accesului operatorilor turistici şi producătorilor români la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;
d) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături de parteneriat.

În cadrul Programului, înţelesul unor termeni este definit astfel:
a) brandurile sectoriale, subsectoriale şi de produs – reprezintă valorificarea potenţialul produselor româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale prin elemente de identificare precum: un nume, un logo, imagini vizuale, mentale, simboluri, percepţii etc. Brandurile identifică, definesc şi exprimă experienţa de utilizare a unor produse şi servicii specifice, cu care consumatorii intră în contact, şi pe care consumatori le recunosc cu uşurinţă. Brandurile cunoscute se asociază spontan în imaginaţia indivizilor cu caracteristici care formează o personalitate fictivă a produsului prin manifestări stereotipale. Toate ideile pe care şi le formează consumatorii nu numai despre marca propriu-zisă, despre caracteristicile ei reale sau imaginare, despre întreprinderea care fabrică un produs, despre locurile unde o vinde şi despre utilizatorii prezenţi şi trecuţi ai mărcii, cât şi despre genul de persoană cu care se identifică respectivul produs;
b) produse româneşti  – produse fabricate şi prezentate de producători români, atât pe pieţele naţionale cât şi internaţionale.

Programul constă în organizarea a două târguri naţionale de primăvară-vară şi toamnă-iarnă, desfășurate pe o perioadă de 4 zile. Acestea se vor organiza pentru promovarea brandurilor sectoriale, subsectoriale şi de produs şi se vor intitula „România – marcă, tradiţie şi cultură. Produse româneşti de calitate.”
Perioada de desfăşurare a evenimentului precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei, www.aippimm.ro,  cu cel puţin 20 de zile înainte.
În cadrul târgului, beneficiarii eligibili vor prezenta produsele proprii (oferte şi produse româneşti) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt:
• organizarea unor târguri naţionale sub forma unor expoziţii cu vânzare;
• organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării producătorilor români şi a ofertelor naţionale, în vederea câştigării de pieţe interne şi externe noi pentru acest tip de produse şi servicii în cadrul târgurilor;
• diseminarea de materiale informative în cadrul târgurilor;
Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea programului se realizează de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism sau Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, direct şi/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii.
Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele acțiuni: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târg, cu transportul şi/sau cazarea beneficiarilor precum şi alte cheltuieli necesare organizării evenimentelor.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lănsării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz,  care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
a) sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei;
c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop producerea produselor româneşti si valorificarea potenţialului autohton.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lănsării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:
În cadrul acestui program NU sunt eligibile:
- societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182);
- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66);
- activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69), selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78), activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);
- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
- activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
- activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- agenţii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

Cheltuieli eligibile:
Se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program.
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la Târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat (şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul). În vederea transportului persoanelor sau produselor se decontează şi închirierea mijloacelor de transport necesare deplasării, dacă este cazul. De asemenea, se decontează parcarea pe timpul Târgului, dacă este cazul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1500 lei. În limita sumei de 1500 lei beneficiarul îşi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1500 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul şi cazarea vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. În cadrul prezentului Program, TVA-ul este cheltuială neeligibilă.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/