Obiectivul Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, denumit în continuare Program, îl constituie asigurarea continuităţii ideilor şi practicilor comerciale pentru menţinerea locurilor de muncă şi stimularea activităţilor economice. Prin Program se vor susţine integral cheltuielile cu privire la taxele şi tarifele necesare realizării transferului afacerilor (conform art.21 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare).

În derularea acestui Program, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism precum şi Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii vor colabora cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin Oficiile Registrului Romerţului de pe lângă tribunale, pentru baza de date privind evidenţa transferului afacerilor înregistrate în anul 2015.
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, acordarea alocaţiilor financiare nerambursabile în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea Art.107 - 108 ale Tratatului CE.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului atât operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) cât și societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, cu condiția de a îndeplini cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie persoane juridice (societăţi comerciale/ societăţi cooperative/ asociaţii/ fundaţii) sau persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent/ întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale;
b) să aibă capital social integral privat;
c)  au cel puţin o lună de la data înfiinţării;
d) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru;
e) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei  la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţeleg: active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
f) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior (cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent);
g) au sediul social/profesional, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
h) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
i) le-au fost cedate cu titlu gratuit în anul 2015 întreprinderea şi fondul de comerţ, conform secţiunii a 7-a "Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii" din Legea nr.346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia menţinerii continuităţii existenţei firmei şi a activităţii comerciale.
 


Condiţiile transferului afacerii:
  (1) Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă transmiterea de către titular a afacerii, respectiv a fondului de comerţ, în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit; sunt membri ai familiei: soţul, soţia şi copiii acestora.
  (2) Transferul afacerii în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiilor pe propria răspundere (a titularului autorizaţiei şi a cesionarului) în cazul cedării afacerii cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei, sau în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului titularului autorizaţiei.
  (3) Prin excepţie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiaşi familii în scopul asigurării continuităţii activităţii economice, este posibil transferul către terţi în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei sau a cesionarului acestuia (după caz) precum şi a terţului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăşura în mod independent.
  (4) Facilităţile referitoare la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzute în Legea nr.346/2004, se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lănsarii programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:
(1). Nu se acordă AFN în cadrul Programului pentru:
- activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
- activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
- activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
- agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
- ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care activează în sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acordă ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat ca întreprindere unică, pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei (conform Declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Secţiunea A la prezenta procedură).
Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Cheltuieli eligibile:
Prin Program se susţin integral, prin alocaţie financiară nerambursabilă, cheltuielile efectuate de societăţi comerciale/ societăţi cooperative/ persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent,  pentru plata următoarelor taxe şi tarife:
a)    taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici sau mijlocii, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii;
b)    taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronunţată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
c)    taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în forma autentică, necesare operării transferului întreprinderii;
d)    taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ, în scopul asigurării transferului întreprinderii mici sau mijlocii.
   
Pentru a beneficia de  facilităţi aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
a) condiţiile privind transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii şi fondului de comerţ în cadrul aceleiaşi familii sau după caz, condiţiile pentru transferul întreprinderilor mici şi mijlocii către terţi;
b) să asigure menţinerea în funcţiune a afacerii, cu continuarea ideilor şi practicilor comerciale şi menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului;
c) să li se fi transferat întreprinderea şi fondul de comerţ în anul 2015, cu titlu gratuit, conform Secţiunii a 7-a - Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii - din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia menţinerii continuităţii existenţei  firmei şi a activităţii comerciale.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/