Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.
Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au:
- minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de investiţii,
- obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului și
- nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.
Se finanțează în principal firmele care desfășoară activități de producție.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Sectoare de activitate eligibile:
101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; 102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; 104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale; 105 Fabricarea produselor lactate; 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon; 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; 108 Fabricarea altor produse alimentare; 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animală; 131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile; 132 Producţia de ţesături; 133 Finisarea materialelor textile; 139 Fabricarea altor articole textile; 141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte cu excepţia articolelor din blană; 142 Fabricarea articolelor din blană; 143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare; 151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament, prepararea şi vopsirea blănurilor; 152 Fabricarea încălţămintei; 162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale; 171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului; 201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase, fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic în forme primare; 203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor; 204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie; 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale; 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază; 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice; 221 Fabricarea articolelor din cauciuc; 222 Fabricarea articolelor din material plastic; 231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă; 232 Fabricarea de produse refractare; 233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă; 234 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental; 235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului; 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos; 251 Fabricarea de construcţii metalice; 261 Fabricarea componentelor electronice; 262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; 263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii; 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum; 265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; 266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie; 267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice; 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de control şi de distribuţie a electricităţii; 273 Fabricarea de fire şi cabluri, fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea; 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; 275 Fabricarea de echipamente casnice; 279 Fabricarea altor echipamente electrice; 281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală; 282 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor; 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi maşinilor unelte; 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 292 Producţia de caroserii pentru autovehicule fabricarea de remorci şi semiremorci; 293 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule; 301 Construcţia de nave şi bărci; 302 Fabricarea materialului rulant; 303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale; 309 Fabricarea altor echipamente de transport; 310 Fabricarea de mobilă; 321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articole similare; 322 Fabricarea instrumentelor muzicale; 323 Fabricarea articolelor pentru sport; 324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor; 329 Alte activităţi industriale; 6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat către client); 6311 prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; 6312 Activităţi ale protalurilor web; 7111 Activităţi de arhitectură; 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Cheltuieli eligibile:
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare);
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize - se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română -, etichetare ecologică, licențe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă. 
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site (Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maximă a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.) pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de formare profesională în limita a maxim 6000 lei/ angajat sau 2500 lei/ angajat în cazul formării profesionale la locul de muncă. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
k)  Publicitatea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea și consultanţa.
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului mai puţin consultanţa). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanță. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
m) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008 (sisteme de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2000 (sisteme de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (managementul siguranţei produselor alimentare); OHSAS 18001:2008 (managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale);
n) certificarea unui sistem integrat de management al calităţii (ex: calitate/mediu; calitate/siguranţa produselor alimentare; calitate/sănătatea şi securitatea muncii; calitate/mediu/siguranţa produselor alimentare; calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii). 
(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor integrate de management, în vederea implementării şi certificării  sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare se finanţează  următoarele categorii de servicii:
a)      cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii/siguranţa produselor alimentare (auditor intern);
b)      consultanţa primită în scopul implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare;
c)      certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare;
d)     certificarea sistemului integrat de management (Ex: calitate/mediu, calitate/HACCP, calitate/OHSAS, calitate/mediu /HACCP, calitate/mediu /OHSAS).


Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/